“Nederland is een gidsland op het gebied van emissieverlaging in de veehouderij”, vindt stalemissiedeskundige Gert-Jan Monteny. “Dat is al zo sinds de ligboxenstal. Er is opnieuw veel innovatie nodig op het gebied van milieu en ook op het gebied van dierenwelzijn, daar zijn nu veel middelen voor beschikbaar. Daar moeten we iets mee doen.”

Over de prestaties van emissiearme vloeren bestaat momenteel zeer veel discussie. “De kranten zullen er de komende tijd bol van staan”, voorspelt stalemissiedeskundige Gert-Jan Monteny. Volgens Monteny mist de integrale aanpak. “Wet- en regelgeving hebben aangezet tot sturen op emissies uit de stal, maar dat is niet de grootste hap. Mestaanwending en weidegang spelen ook mee.”

Emissie bij aanwending is een oppervlakteprobleem, geen volumeprobleem. “Als je minder mest over hetzelfde aantal hectares verdeelt, neem je dat probleem niet weg”, verduidelijkt Monteny. Een gehalveerde veestapel ziet hij dus niet als reële oplossing. Temeer niet omdat wat in Nederland geproduceerd wordt, emissie- en klimaattechnisch een kleine voetafdruk heeft. Produceren in het buitenland is het eigen stoepje schoonvegen met als gevolg hogere emissies bij dezelfde productie. Het gevolg van minder melkproductie is zuivelregio’s is meer productie in ontwikkelingslanden. Meer regionale productie is ook volgens Monteny in beginsel een goed streven, maar staat wel haaks op het klimaatvraagstuk. De wereld vraagt immers goed en veilig voedsel tegen de laagste klimaatbelasting.

Emissiearme vloer als vertrekpunt

De emissiearme huisvestingssystemen zijn in een negatief daglicht komen te staan, Monteny zal echter een warm pleidooi houden voor de systemen. De emissiearme huisvesting is volgens hem het vertrekpunt naar integrale systemen die naast ammoniak ook methaanemissie verlagen. “De stal wordt het productiemiddel van nutriënten in de vorm van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars, dat is de crux. Onze voorvaderen haalden de koe naar Nederland om de zandgronden te verbeteren, niet om melk te produceren. Ze hadden het systeem goed begrepen, daar moeten we naar terug, maar dan in een moderne jas. Dan kan er ook een verdienmodel uit voortkomen doordat we onze eigen grondstoffen maken en doordat de veehouderij substantieel kan bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk door de methaanemissie te verlagen.”